Serveis

Vulart Arquitectes està format per un equip multidisciplinari capaç de cobrir les necessitats del client en diferents estats, oferint.li uns serveis tècnics eficients i de qualitat que donen solució a les diverses facetes que presenta actualment el mon de l’arquitectura.

 

CÉDULA D'HABITABILITAT

cedula

La cèdula d’habitabilitat es el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat establers en el decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Te la funció d’acreditar, a més de que l’habitatge es habitable, la solidesa del edifici, i de continuar vigilant per que els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d’habitabilitat dignes al llarg del temps.

La cèdula d’habitabilitat, que caduca als 10 anys, es obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè  les companyies d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament dels habitatges.

Quan es necessita la Certificació Energètica:

 • Compravenda d’habitatges
 • Arrendament d’habitatges
 • Contractació del alta de subministres del habitatge.

Procediment per a la obtenció de la Cèdula d’habitabilitat:

 • Visita de un tècnic al immoble per a la recollida de dades
 • Redacció del informe / fitxes normatives d’habitabilitat
 • Presentació de la documentació a la Generalitat de Catalunya
 • Pagament de la taxa corresponent (inclosa en tarifa)
 • Recollida per part de un tècnic de la Cèdula definitiva
 • Entrega de tota la documentació.

 

CERTIFICACIONS ENERGÉTIQUES / CE3X - CALENER

energeticas

El Certificat d’Eficiència Energètica es un informe que avalua, de manera objectiva, la eficiència energètica de qualsevol habitatge, edifici, local comercial, etc. Qualifica el comportament energètic d’un immoble en una escala de la A (major eficiència energètica) a la G (resultat més desfavorable). El resultat obtingut es tradueix en la etiqueta energètica.

Aquest comportament energètic s’estudia tenint en compte tant les característiques del evolvent del edifici, definida per els tancaments opacs (façanes, mitgeres, fonamentació, cobertes, etc.) i els forats (finestres, portes, lluernaris, etc.), com el tipus i la eficiència de les instal·lacions tèrmiques (climatització, refrigeració i ventilació), d’il·luminació i de producció d’aigua calenta.

El Real Decret 235/2013 estableix la obligació de posar a disposició de compradors i arrendataris dels immobles el Certificat d’Eficiència Energètica.

La obligació d’obtenir aquest certificat correspon al propietari o promotor del immoble, i aquest te que adjuntar.se a tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venta o arrendament del immoble.

Resulta imprescindible per a la compra-venta de bens immobles la obtenció de la fitxa de Certificació Energètica, sense la qual els Notaris no atorguen la corresponent escriptura pública.

Supòsits en els que es precís comptar amb la Certificació Energètica:

 • Arrendament d’immobles
 • Venda d’immobles
 • Edificis i habitatges de nova construcció
 • Edificis o parts d’habitatges ocupades per autoritat pública, accés de públic > 250 m2

Procediment per a la obtenció de la Certificació Energètica:

 • Visita d’un tècnic al immoble per a la recollida de dades
 • Càlcul de la qualificació energètica amb programes homologats
 • Elaboració del informe energètic
 • Sol·licitud telemàtica al organisme competent (ICAEN)
 • Pagament telemàtic de la taxa corresponent (inclosa en tarifa)
 • Entrega del informe i de la etiqueta de certificació energètica.

 

ITE - INSPECCIO TËCNICA DEL EDIFICI

inspeccion

La ITE ‘Inspecció Técnica del Edifici’, es realitza amb la finalitat de que l’ Administració pugui instituir un sistema de control periòdic del estat dels edificis d’habitatges amb la finalitat de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

El procediment d’inspecció tècnica del edifici segueix la normativa vigent d’obligat compliment, el Decret 187/2010 d’Inspecció tècnica d’edificis

La ITE es obligatòria en els casos següents:

 • Edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat
 • Edificis d’habitatges que precisen acollir-se a programes públics de rehabilitació
 • Si l’edifici o els habitatges del edificis es tenen que acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

procediment per a la obtenció de la ITE:

 • Coordinació amb els propietaris i gestió de les visites e inspeccions a realitzar
 • Inspecció del sistema evolvent del edifici (façana, mitgera, coberta…)
 • Inspecció del sistema estructural del edifici (fonaments, estructura, escales…)
 • Inspecció del sistema general d’instal·lacions
 • Inspecció de patologies exteriors
 • Inspecció de possibles patologies en el interior dels habitatges
 • Redacció completa del informe
 • Tramitació de tota la documentació per a obtenir la qualificació final del edifici ‘APTE’

 

INFORMES, TASACIONS I PERITATGES

Com membre de l’Agrupació d’ “Arquitectes Experts Pericials i Forenses”, es poden oferir serveis de peritatge, taxacions o realització d’informes.

Supòsits en els que es necessari comptar amb un Arquitecte perit i mediador:

 • Representació en una consulta per a ser conscients de la situació tècnica en la que es troba
 • Elaborant un mapa de la situació i cóm actuar
 • Redacció d’informes que deixin constància objectiva d’una situació
 • Dictamen en que la opinió tècnica i qualificada d’un arquitecte expert quedi reflectida per escrit

 

 

LLICÉNCIA D'ACTIVITAT

La llicència d’apertura d’activitat es concedeix al propietari d’un negoci per el desenvolupament d’una activitat determinada. Es tindrà que renovar-se cada cop que canvií la activitat desenvolupada en el local, que hi hagin modificacions en el mateix o que canvien els propietaris del negocio.

Es una llicencia municipal obligatòria para que en un local, nau u oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de las condicions d’habitabilitat i ús d’aquesta activitat.

A l’hora de buscar un local, nau u oficina es important saber que el local compleixi amb els requisits necessaris i que sigui possible la seva adequació per el desenvolupament de dita activitat.

procediment per a l’obtenció de la Llicencia d’Activitat:

 • Visita d’un tècnic al local per la recollida de dades
 • Anàlisis del estat inicial i requisits que ha de complir i visites amb l’Ajuntament
 • Elaboració Comunicat d’Apertura d’Activitat o Projecte d’Activitat en funció dels condicionants
 • Tramitació de tota la documentació per a obtenir la Llicencia d’Activitat