Avis legal

Condicions generals d’acces i ús de la pàgina Web i Web-site de VULART ARQUITECTES

1. Condicions d’accés i ús

L’accés a i/o ús de la pàgina web i/o web-site de VULART ARQUITECTES, atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions generals, així com les quals les completin, modifiquin o substitueixin. L’usuari assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar la pàgina web i/o web-site de VULART ARQUITECTES, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en les mateixes, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

2. Responsabilitat

VULART ARQUITECTES no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, quant al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en elles en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. VULART ARQUITECTES no es fa responsable de qualssevol mals o perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site. Tant l’accés com l’ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. VULART ARQUITECTES no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de dita accés o ús de la informació.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, la web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb fins il·lícites o lesius contra VULART ARQUITECTES o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web o web-site. El contingut accessible en la pàgina web i web-site de VULART ARQUITECTES (informes, fitxes, textos, gràfics, arxius de so, imatges, fotografies, dissenys, etc…), està subjecte a drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas el subministrament de continguts o l’accés a aquesta pàgina web i web-site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre dites contingudes sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de VULART ARQUITECTES Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat dels continguts sempre que aquest dret s’exerciti segons el principi de la bona fe, el contingut es mantingui inalterat, en l’eventual còpia privada de seguretat aparegui el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de VULART ARQUITECTES, i que es realitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. Queda prohibida així mateix, la reproducció o ús sense autorització del titular de les marques enregistrades VULART ARQUITECTES.

4. Hipervincles

L’establiment de qualsevol hipervicle entre una pàgina web i la pàgina web i web-site de VULART ARQUITECTES estarà sotmès a les condicions següents:

5. Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.